Lätis toodeti võltskohvi!

Toidukvaliteedi küsimus on aktuaalne teema. Siinkohal on paslik välja tuua ka toidu võltsimise võimaluse.

Tunnustus Läti tollipolitseile, kes paar kuud tagasi likvideeris võltskohvi tootmispaiga ja pidas kinni 5,2 tonni võltskohvi, mis oli sildistatud “Nestle” ja “Nescafe” etikettidega. Võltsijad plaanisid kohvi müüa edasi teistesse Euroopa riikidesse. Loe edasi Lätis toodeti võltskohvi!

Advertisements

90 miljonit sigaretti

Belgia toll tabas Antwerpeni sadamasse saabunud kaheksast konteinerist kokku ligi 90 miljonit salasigaretti. Konteinerid saabusid Egpitusest Port Said  sadamast ja  dokumentide põhjal oli kaup mõeldud Hollandi ettevõttele.

Selline kogus kataks Eesti ühe kvartali salasigarettide nõudluse. Suitsetamine kahjustab tervist, eriti selline tundmatu päritoluga cheap-white sigaretid. Tarbimine omal vastutusel.

Uudise ja foto allikas: http://presscenter.org/nl/pressrelease/20170523/

 

Leedus saadi kätte ülisuur kogus hašisit

12. mail  said Leedu tolliametnikud kätte ülisuure koguse narkootikume, mille väärtus on 6,7 miljonit eurot. 12. mai öösel kell 03:00 saabus Hispaaniast Leetu rekka DAF, mille esiseina taha oli peidetud 676 kg hašisit.

Kaunasest pärit autojuht A.N. ise väitis, et veab Hispaaniast puidutöötlemise seadmeid. Tolliametnikud suunasid koorma Kybartai tollipunkti röntgenisse. Röntgenis oli kohe selge, et haagise esiossa oli ehitatud “klassikaline” vahesein, mille taga narkootikumid peidus olid.

Autojuht võeti kaheks kuuks vahi alla. Temale on võimalik määrata kuni 15-aastase vangistus.

Foto ja uudise allikas: http://www.cust.lt/web/guest/naujienos

Läti on Eestist 7 aastat maas

SSE Riga avaldas iga-aastase Baltikumi varimajanduse raporti, mis põhineb suuresti ettevõtjate hinnangutel. Uuringu tulemuste avaldamisel võtsid sõna ka Läti peaminister Māris Kučinskis ja Läti riigitulude Ameti (VID) peadirektor Ilze Cirule.

Kuigi Lätis on seitsme aastaga varimamajanduse tase 36,6 %-lt vähenenud 2016.aastaks 20,3 %-ni SKP´st, siis sellega on jõutud Eesti 2009.a tasemini. Lätis varimajanduses on levinuimaks käibe varjamine 42,1 % ja ümbrikupalgad 40,2%.

2016.a Eesti tase on 7 aastaga langenud 15,4 %-le. Eestis suurima osakaalu varimajandusse annab 53,6% ümbrikupalgad. Eestis käibe varjamine on 22,7% juures.

Leedus on varimajandus seitsme aastaga vähenenud ligi 1% (2009.aastal oli 17,7% ja nüüd 2016.a vastav näitaja 16,5%). Leedus on probleemiks  käibe varjamine 48,3% ja ümbrikupalga maksmine 42,4%.

Eestis 40% küsitlusele vastanud ettevõtjatest kinnitasid, et deklareerivad 100% kogu oma tulu.  Lätis oli selliseid ettevõtjad 21% ja Leedus 12,5%.

Ümbrikupalga maksmine on Eestis, Leedus, Lätis üpris sama levinud (vastavalt 15,4%, 16,1%, 18%) ning enamasti “ümbrikus” makstakse deklareeritud palgale lisa 11-30%.

Kui Läti on suurima varimajandusega, siis Leedu tõuseb esile riigihanke võitmiseks makstava altkäemaksude osakaaluga (LT 8,1%, EE 4,8%, LV 3,9%).

Allikas: Talis J.Putinš, Arnis Sauka. SSE Riga SSE Riga Shadow Economy Index for the Baltic countries 2009-2016, http://www.sseriga.edu/en/centres/csb/shadow-economy-index-for-baltics/

 

Illegaalsed tulirelvad

Projekt FIRE raames tehti EL´i ülene illegaalsete tulirelvade uuring.

Illegaalseid tulirelvi smuugeldatakse EL-i peamiselt on endistest või praegustes konflikti piirkondadest (nt Ukraina,  Lähis-Ida või Põhja-Aafrika).

Peamised sihtriigid EL´s on Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Iirimaa, Itaalia, Holland, Rootsi, Hispaania ja UK.

Kuigi darkneti´i vahendusel toimuv illegaalne relvakaubandus on jäänud siiski piiratuks, siiski on Darkweb´i kaudu tekkinud uus marsruut, kui USA´st jõuavad illegaalsed tulirelvad Euroopasse.

Õnneks pole tulirelvade 3-D printimine saanud tõelist hoogu sisse ja jõudnud laialt levida. Senised katsetused näitavad, et 3-D tulirelvad pole töökindlad ja lähevad siiski puruks ning korraliku tulirelva tootmiseks on vaja ikkagi spetsiifilisemaid teadmisi ja oskusi ning paremat tehnoloogiat kui tänane 3-D printimise tase võimaldab. 

 Allikas: http://fireproject.eu/

14 tonni vesipiibutubakat

Veebruaris pidas Leedu kriminaaltoll kinni 14 tonni vesipiibutubakat. Kui koorem saabus Vilniuse tolliterminali, siis kauba dokumentidel oli omanikuks märgitud Briti äriühing, kes soovis kauba edasi eksportida Kõrgõstani. Esimesed kahtlused tekkisid juba sellest, et antud Briti äriühing polnud pikka aega olnud aktiivne ja kuulub hoopis registrist kustutamisele. Selle vesipiibu vedamise marsruut läbi Leedu Kõrgõstani tekitas samuti  uurijates küsimusi. Lisaks olid kauba päritolu erinev sellest, mis oli dokumentides kirjas.

23. veebruaril alustas Leedu kriminaaltoll asjaolude välja selgitamiseks kriminaalasja ja pidas 14 tonni vesipiibutubakat kinni. Loe edasi 14 tonni vesipiibutubakat

Väärtegude eest on loomisel uus trahv – mõjutustrahv

Siseministeerium saatis ministeeriumidele kooskõlastusringile väärteomenetluse seadustiku muutmise eelnõu, millega luuakse alates 1. septembrist 2017 ülekriminaliseerituse vähendamiseks ja menetluse lihtsustamiseks väärteomenetluses uus menetlusliik – lühimenetlus.  Lühimenetlus on vähetähtsate väärtegude suhtes kohaldatav menetlus, kui menetleja määrab koha peal õigusrikkujale  mõjutustrahvi.

Mõjutustrahv ei kanta karistusregistrisse, samuti ei või sellele tugineda süüteo korduvuse arvestamisel ega muude süüteo eest ette nähtud õigusjärelmite kohaldamisel. Mõjutustrahvi saab määrata vahemikus 20-80 eurot, mille tasumiseks on aega 15 päeva. Kui selle aja jooksul pole trahvi tasutud või vaidlustatud, esitatakse otsuse sundtäitmiseks kohtutäiturile. Lühimenetluses tehtud otsus on 15 päeva jooksul vaidlustatav ning siis viiakse läbi väärteomenetlus üld- või kiirmenetluse korras.

Lühimenetlust iseloomustavad eelkõige järgmised tunnused:

  •  rikkumine on tehioludelt lihtne;
  •  rikkumine on vähetähtis ehk sellega ei kaasnenud kahju;
  •  tegemist on levinud rikkumisega ehk fikseeritavate juhtumite hulk on suur;
  •  rikkumine on lihtsasti tõendatav ehk see ei nõua lisatõendite kogumist

Loe edasi Väärtegude eest on loomisel uus trahv – mõjutustrahv

Korruptsioon Eestis

Justiitsministeerium avaldas kolme sihtrühmaga tehtud korruptsiooniküsitluse tulemused, millest  selgus, et meelehead küsitakse varasemast vähem, aga kui küsitakse, siis summad on suuremad. Inimeste oskus korruptsiooni ära tunda on paranenud ning vähenenud on ka nende inimeste osakaal, kes väljamõeldud olukorras korruptiivselt käituksid.

Uuringus on aga eraldi silma paistnud poliitikud (riigikogu ja volikogude liikmed), sest nad suhtuvad korruptsiooni leigemalt ja on ka korruptsioonialtimad. 12% poliitikutest oleks ise nõus korruptiivselt käituma, kui ministeeriumides on see osakaal 6%, õiguskaitseasutustes ja riigiametites 5% ning omavalitsustes 4%. Poliitikud usuvad sarnaselt õiguskaitseaustuste esindajatega, et nende institutsioonidele makstakse rohkem meelehead.  Poliitikutel koos omavalitsuste ja õiguskaitseametnikega on rohkem kokkupuuteid ka muud tüüpi korruptsiooniga. [1]

Poliitikute puhul pole olukorra kiiresse parandamisse usku, sest Riigikogu pole siiani täitnud juba 2012.a GRECO (The Group of States against Corruption) tehtud soovitusi. Jätkuvalt ei ole näiteks kehtestatud reegleid riigikogu liikme suhtlusele lobitöö tegijate ja muude kolmandate isikutega, kes püüavad õigusloomet mõjutada ning puuduvad sanktsioonimehhanismid reeglite rikkumise eest. [2] Loe edasi Korruptsioon Eestis

Europol SOCTA 2017

Täna avaldas Europol uue tõsise kuritegevuse ohuhinnangu (SOCTA 2017), mis on aluseks EL-üleselt uute prioriteetide seadmisel ning rahastuse jm ressurside jaotusel. Europol tõstis esile mitmed kuritegevuse valdkonnad ja valdkonna sisesed ohud, mis Euroopa Liidus tõsist ohtu kujutavad: Loe edasi Europol SOCTA 2017

Poola sulges mobiilse narkolabori

Poola CBSP tabasid  kauaagese tagaotsitava keemiku 40-aastase Christopher´i, kes nüüd oli järjekordse labori  üles seadnud. Seekordne labor oli ehitatud veoautosse, mis oli ühendatud vee ja elektriga.

Seekordse operatsiooni käigus saadi kätte üle tonni amfetamiini tootmiseks vajalikke keemilisi aineid, 20 kg valmis amfetamiini, sealhulgas 1,6 liitrit vedelal kujul, 2500 ecstasy tabletti, 300 g kokaiini ja 2 kg marihuaanat. Lisaks arestisid BMW ja Volvo, samuti ligi 150 tuhat złotti sularahas.

roosad-tbl

Uudise ja fotode allikas: http://cbsp.policja.pl/

Siseturvalisuse arengukava

Siseministeerium saatis Vabariigi Valitsusele siseturvalisuse arengukava aastateks 2016-2020, milles on ühe  käsitletud teemat – tõhusam piirihaldus. Dokumendis on välja toodud vajadus panustada koostoimes teiste programmidega Eesti ja Euroopa Liidu sisejulgeoleku tagamisse ning korraldada majanduskasvu tagav kaupade ja isikute sujuv piiriületus. Kaupade sujuv piiriületus on tolli kompetents, aga piiripunktide vahelisel alal salakaubavedu tõkestamine on piirivalvurite ülesanne.

Olulisemate piirihaldust mõjutavate teguritena on esile tõstetud muuhulgas üldist julgeolekuolukorra halvenemine regioonis ja suurenev salakaubaveo surve piiripunktidevahelisel alal.  Oluline on ära märkida, et salakauba üle piiri toimetamise juhtumite arv piiripunktidevahelise ala kaudu on suurenenud, st salakauba toimetamiseks Eestisse kasutatakse piiripunktide asemel üha rohkem piiripunktidevahelist ala.

PP vahelisel alal 2013.a 69, 2014.a 46 ja 2015.a 77 salakaubaveo juhtumit.

PP kaudu 2013.a 104, 2014.a 195 ja 2015.a 170 salakaubaveo juhtumit.

Hinnaerinevuse tõttu Eestis ja Venemaal ning suure töötuse osakaalu tõttu piirialadel on aktsiisikaupade salakaubavedu endiselt atraktiivne. Maksu- ja Tolliamet hindas 2015. aasta ebaseadusliku sigaretituru mahuks 231,7 mln sigaretti (2014. aastal 287,4 mln), sigarettide salakaubaveo tulemusena oli 2015. aastal Eestis tubakaaktsiisi kahju 20,8 mln eurot (2014. aastal 25,8 mln).

Allikas: http://eelnoud.valitsus.ee/main#2tMI8zi6

Korruptsioon tollis

Novembri alguses Bulgaarias Türgi-Bulgaaria piiril pidas politsei kinni 28 tolliametnikku. Politsei tegi reide töökohtades ja kinnipeetute elukohtades. Operatsiooni juhtis siseministeerium koos julgeoleku agentuuriga (State Agency for National Security) ning kohapeale Lesovo piiripunkti saabus prokurör. Uurimistoimingute ja kinnipidamiste tõttu sealne Lesovo tollipunkti tegevus peatati.

Varasema info kohaselt oli jutt, et vähemalt 40 tolliametnikku on arreteeritud ning neid süüdistatakse kuritegelikku gruppi kuulumises ja korruptsioonis.

blogi kaudu vahendan krimiuudiseid ja analüüse

%d bloggers like this: